ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 z dnia 28/09/2022 r.

Na   zakup, dostawa i przystosowanie ładowarki teleskopowej do podawania surowców i materiałów do linii produkcyjnych polimerowo- gumobitunicznego i modyfikatorów – stabilizatorów mieszanek mineralno – asfaltowych”.

Postępowanie w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania gumy z wielkogabarytowych zużytych opon do produkcji polimerowych modyfikatorów – stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i743/21-00

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Przedmiotem projektu jest wdrożenie prac badawczo – rozwojowych, w rezultacie których Wnioskodawca zakupi niezbędne środki trwałe do uruchomienia produkcji polimerowych modyfikatorów-stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych w procesie dwustopniowej dewulkanizacji termomechanicznej w środowisku węglowodorowym gumy z wielkogabarytowych zużytych opon.

Realizacja projektu znajduje uzasadnienie zarówno z perspektywy rynku, jak też sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę aspekt rynkowy należy podkreślić, że tematyka projektu wpisuje się
w ogólnoświatowy problem zagospodarowania i recyklingu odpadów, w szczególności odpadów przemysłowych. Na świecie produkuje się rocznie dziesiątki milionów ton opon samochodowych
i innych technicznych wyrobów gumowych. Ich okres eksploatacji jest krótki, co powoduje, że w ciągu kilku lat zamieniają się one w odpady i wymagają zagospodarowania. Odpady gumowe mają pewną wartość, ponieważ właściwości fizyko-mechaniczne bazy polimerowej i innych składników zużytego materiału pod koniec okresu eksploatacji produktu nie różnią się znacząco od właściwości pierwotnych. Dlatego istotna jest kwestia dalszego ich wykorzystania, a w szczególności opracowania nowoczesnych technologii przetwarzania zużytych opon i innych technicznych wyrobów gumowych.

Problem ten dotyczy również rynku polskiego, gdzie rocznie powstaje ponad 200 tys. ton technicznych odpadów gumowych, z czego ponad 150 tys. ton to zużyte opony. Ponad 80% odpadów jest gromadzonych, ale tylko ok. 40% podlega recyklingowi.

W ramach projektu nastąpi wdrożenie technologii zasobooszczędnej technologii wytwarzania polimerowych modyfikatorów-stabilizatorów do gorących mieszanek mineralno-asfaltowych
w procesie dwustopniowej dewulkanizacji termomechanicznej w środowisku węglowodorowym gum z wielkogabarytowych i zużytych opon.

Tryb i podstawa prawna:

Zapytanie ofertowe realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w
 zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) zgodnie z art. 3 powołanej ustawy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5- Wzór potwierdzenia złożenia oferty.

Załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków RODO.

Załącznik nr 7- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 – wzór umowy

Załącznik nr 10 – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

POBIERZ WSZYSTKIE