Skip to content

Projekty Unijne

Pragniemy poinformować o podpisaniu umowy nr RPMA.03.03.00-14-i743/21-00

o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania gumy z wielkogabarytowych zużytych opon do produkcji

polimerowych modyfikatorów – stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie prac badawczo – rozwojowych, w rezultacie których Wnioskodawca zakupi niezbędne środki trwałe do uruchomienia produkcji polimerowych modyfikatorów-stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych w procesie dwustopniowej dewulkanizacji termomechanicznej w środowisku węglowodorowym gumy z wielkogabarytowych zużytych opon.

Głównym celem realizowanego projektu inwestycyjnego jest dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych polimerowych modyfikatorów-stabilizatorów asfaltobetonu. Produkty te pozwolą Wnioskodawcy nie tylko na zagospodarowanie zużytych opon, ale również na realizację celów z perspektywy długoterminowego rozwoju:

 • opracowywanie i uruchomienie sprzedaży nowych, konkurencyjnych i zorientowanych na eksport produktów, spełniających zmieniające się warunki i wymagania rynkowe;
 • poprawa jakości produktów;
 • wzrost wielkości produkcji;
 • poprawa warunków pracy;
 • oszczędność zasobów;
 • wprowadzanie nowoczesnych technologii, substytucja importu, itp.

Realizacja projektu znajduje uzasadnienie zarówno z perspektywy rynku, jak też sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy i wpisuje się w jego strategię rozwojową.

Biorąc pod uwagę aspekt rynkowy należy podkreślić, że tematyka projektu wpisuje się w ogólnoświatowy problem zagospodarowania i recyklingu odpadów, w szczególności odpadów przemysłowych.

Na świecie produkuje się rocznie dziesiątki milionów ton opon samochodowych i innych technicznych wyrobów gumowych. Ich okres eksploatacji jest krótki, co powoduje, że w ciągu kilku lat zamieniają się one w odpady i wymagają zagospodarowania.

Odpady gumowe mają pewną wartość, ponieważ właściwości fizyko-mechaniczne bazy polimerowej i innych składników zużytego materiału pod koniec okresu eksploatacji produktu nie różnią się znacząco od właściwości pierwotnych. Dlatego istotna jest kwestia dalszego ich wykorzystania, a w szczególności opracowania nowoczesnych technologii przetwarzania zużytych opon i innych technicznych wyrobów gumowych.

Problem ten dotyczy również rynku polskiego, gdzie rocznie powstaje ponad 200 tys. ton technicznych odpadów gumowych, z czego ponad 150 tys. ton to zużyte opony. Ponad 80% odpadów jest gromadzonych, ale tylko ok. 40% podlega recyklingowi.

W ramach projektu nastąpi wdrożenie technologii zasobooszczędnej technologii wytwarzania polimerowych modyfikatorów-stabilizatorów do gorących mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie dwustopniowej dewulkanizacji termomechanicznej w środowisku węglowodorowym gum z wielkogabarytowych i zużytych opon.

Niniejsza technologia została opracowana na podstawie teoretycznych i eksperymentalnych badań autora – Ph.D. Vitali Zankavich , z którym Wnioskodawca podjął współpracę. Podstawą rozwoju były doświadczenia z poprzednich badań, w ramach których opracowano rozwiązania, które zostały objęte ochroną patentową.

Realizacja przedmiotowego projektu wymaga podjęcia działań inwestycyjnych, których celem będzie pozyskanie wyposażenia produkcyjnego i około produkcyjnego.

W związku z tym planuje się nabycie:

 • zespołu urządzeń do produkcji półproduktu w postaci spoiwa polimero-gumibitumicznego, który w dalszej kolejności wykorzystany zostanie do produkcji modyfikatorów asfaltobetonu. Zespół ten składać się będzie z reaktora, młyna koloidalnego, zbiornika do przechowywania bitumu drogowego, zbiornika do przechowywania spoiwa, a także elektronicznego systemu sterowania procesem produkcji spoiwa polimerowo-gumobitumicznego,
 • zespołu urządzeń wykorzystywanych na etapie przetworzenia spoiwa polimero-gumibitumicznego w wyrób końcowy, w tym urządzenia dozującego, systemu do homogenizacji, systemu filtracji i granulacji, urządzenia do paczkowana, a także elektronicznego systemu zarządzania procesem produkcji modyfikatorów mieszanek asfaltowych,
 • wyposażenie okołoprodukcyjne, a w tym ładowarkę teleskopową, odkurzacz akumulatorowy, kompresor olejowy i inne elementy wyposażenia technicznego.

Planuje się wprowadzenie na rynek dwóch rodzajów produktu:

 • Modyfikator do mieszanek asfaltowych typu AC.
 • Modyfikator do mastyksu grysowego typu SMA

Nowopowstałe produkty w umożliwią zagospodarowanie zużytych opon, przez co projekt wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju i pozwala wykorzystać doświadczenie Wnioskodawcy zdobyte w branży oponiarskiej. Projekt wpisuje się również w problematykę ochrony środowiska naturalnego. Realizacja zakupu, uruchomienia i eksploatacji linii produkcyjnej będzie odbywała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w szczególności z uwzględnieniem ochrony środowiska. Maszyny i urządzania stanowią nowoczesną infrastrukturę techniczną, która z założenia ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu wpłynie na promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń.

Do głównych korzyści związanych z realizacją projektu należy zaliczyć uruchomienie sprzedaży nowych, konkurencyjnych i zorientowanych na eksport produktów, spełniających zmieniające się warunki i wymagania rynkowe. Na uwagę zasługuje przy tym wysoki potencjał rynkowy nowopowstałego produktu.

Rozwój oferty produktowej przyczyni się nie tylko do wzrostu sprzedaży i poprawy wyników finansowych, ale również do wzrostu konkurencyjności i poprawę pozycji rynkowej Wnioskodawcy. Wśród wielu innych korzyści należy wymienić poprawę warunków pracy, oszczędność zasobów, wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy.

Źródła finansowania projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 552 659,00 PLN w tym:

 • Dofinansowanie projektu ze środków UE – 2 946 265,00 PLN
 • Wkład własny w kwocie: 3 606 394,00 PLN

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie nr 1

JUST – MAX Justyna Wojdowska

06-300 Przasnysz ul. Rolnicza 2b

NIP: 7611489324

REGON: 550783476

 Tel. 691 418 222 mail. projekt.justmax@onet.eu 

ogłasza  w dniu 26.03.2022 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 z dnia 26/03/2022 r JUST-MAX

Postępowanie w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania gumy z wielkogabarytowych zużytych opon do produkcji polimerowych modyfikatorów – stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i743/21-00

Materiały do pobrania: POBIERZ

Eklips