Odbiór linii technologicznych

Szanowni Państwo,Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 19 listopada 2022 roku potwierdzamy odbiór linii technologicznych zakupionych w ramach realizowanego projektu  w zakresie RPMA.03.03.00-14-i743/21-00 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania gumy z wielkogabarytowych zużytych opon do produkcji polimerowych modyfikatorów – stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i743/21-00